12 led

Zelená úsporám 2017

2. výzva pro bytové domy - obecné informace

Druhá výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – bytové domy (dále jen „výzva") zahrnuje následující oblast podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

    dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další. Splnění podmínek Programu v oblasti A lze dosáhnout všemi výše uvedenými opatřeními, přičemž pro splnění podmínek pro oblast A není povinně požadováno současné podání žádosti v oblasti C. V případě, že nově instalovaný zdroj splňuje i podmínky pro podání žádosti v oblasti C, je pro žadatele samozřejmě výhodné podat žádost v oblasti A i v kombinaci s oblastí C a získat tak vyšší podporu.
    podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

C. Efektivní využití zdrojů energie

    na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
    na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
    na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn.
    na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
    na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
    podpora na využití tepla z odpadní vody *
    podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Zahájení příjmu žádostí: 15. března 2016
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek
Kdo může o podporu zažádat

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:

    fyzické osoby podnikající i nepodnikající
    společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ")
    pověřený spoluvlastník bytového domu **
    pověřený vlastník jednotky **
    správce svěřenského fondu **
    bytová družstva (dále jen „BD")
    města a obce (včetně městských částí)
    případně další právnické osoby

POZOR!

V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo režimu blokové výjimky. Podrobné informace k veřejné podpoře, včetně konkrétních případů, kdy je nezbytné v režimu veřejné podpory žádat, jsou uvedeny v kapitole 7 Závazných pokynů a dále pak v sekci Veřejná podpora.
Způsob podání žádosti

Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz
Základní pravidla

    žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření
    celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů. U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na max. 25% řádně způsobilých doložených výdajů. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve než 1. 1. 2015.
    na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory

Dokumenty potřebné pro úspěšné podání žádosti

    předkládány v listinné podobě v jednom vyhotovení, není-li stanoveno jinak
    v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak
    kompletní informace o dokumentech předkládaných při podání žádosti naleznete v kapitole 4 Závazných pokynů

*) O tuto podporu je možné žádat až od 9. ledna 2017
**) Účinné od 9. ledna 2017

 

Zdroj: SFŽP, MŽP ČR

ZPĚT NA BLOG Tagy: dotace, Zelená úsporám, dotace pro bytové domy
AUTRIO INVESTMENT, s.r.o.Stavební práce děláme odborně a pečlivě.
HOTLINE 24/7+420 702 169 272